Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решението на Съдийската колегия за насрочване провеждането на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища бе обнародвано в Държавен вестник, както и публикувано във в. „Труд” на 30.10.2018 г.

31 октомври 2018 година

Решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г. писменият изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища да се проведе на 08.12.2018 г. (събота) от 09.00 ч. в зала 292 на СУ „СВ. Климент Охридски“  бе обнародвано в Държавен вестник – брой 90 от 30.10.2018 г. и публикувано в броя на в. „Труд” от същата дата. Конкурсът е обявен с решение на Колегията по протокол № 14/08.05.2018 г. за 6 длъжности – по една в Районен съд – Провадия, Районен съд – Велинград, Районен съд – Средец, Районен съд – Козлодуй и две в Районен съд – Лом.

С решение по протокол № 23/09.07.2018 г. Комисията по атестирането и конкурсите утвърди, на основание чл. 182, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ списъка на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса, като до писмен изпит са допуснати 106 души, отговарящи на законовите изисквания и конкурсните условия.

Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, съгласно изискванията на чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 13, ал. 7 от Наредба № 1 от 09.02.2018 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, както следва:

Редовни членове:

Радка Дражева-Първанова - представител на КАК – СК, съдия в Окръжен съд – Сливен, наказателна материя;

Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд – гражданска материя;

Татяна Митева - съдия в Окръжен съд – Ловеч, гражданска материя;

Бисера Максимова-Иванова – съдия в Окръжен съд – Търговище, гражданска материя;

проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет и

Резервни членове:

Мина Топузова - представител на КАК – СК, съдия във ВКС наказателна материя;

Теодора Димитрова - съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя;

доц. д-р Бойко Рашков – хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд