Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира двама магистрати и повиши на място в по-горен ранг други петима

31 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Александър Константинов Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Даниел Дичев Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, Деян Славов Славов – заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура, Таня Паунова Катрева–Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, Лилия Матейчова Цветкова – прокурор в Районна прокуратура – Видин, Иван Георгиев Фенерски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - подадена оставка, Калоян Георгиев Узунов от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд