КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 1 НОЕМВРИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ: Боряна Димитрова, Боян Новански 
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет) 
(Откриване на заседанието – 9.05 ч.) 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

1. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Кърджали, във връзка със заявление от Виктор Динев Атанасов - и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Кърджали, за назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 32/30.10.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Кърджали, считано от датата на вземане на решението. 
1.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 01.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 

Закриване на заседанието – 9.20 ч. 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Таня Младенова 

СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
01.11.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд