ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
07 ноември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 5 по описа за 2018 г. 
Внася: Дисциплинарен състав 
2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Следствения отдел в ОП – Стара Загора. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Несебър, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Георги Стефанов Русев – прокурор в РП – Несебър. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково във вр. чл. 304, ал. 2 от ЗСВ за поощряване на Маргарит Куртев Стоилов - административен ръководител на Районна прокуратура – Харманли, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“б“ от ЗСВ и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Анюта Бойкова Накова - следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по молбата на Анюта Бойкова Накова за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение за извънредно атестиране на Вержиния Станиславова Савчева - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Монтана, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. Р-3.2. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение за предварително атестиране на Ваня Атанасова Прокопова - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение за периодично атестиране на Виктор Бориславов Тарчев - прокурор в Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора за повишаване на Петя Иванова Драганова - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград за повишаване на Станислава Йорданова Арабаджиева - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград за повишаване на Людмила Георгиева Кехайова - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград за повишаване на Николина Георгиева Сачкова - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Враца за повишаване на Росен Петров Колев - прокурор в Районна прокуратура - Враца, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение по предложението на Ивайло Атанасов Тодоров - административен ръководител на Районна прокуратура - Червен бряг, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложение от Веска Василева Тенева - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за повишаване на Мирослав Емилов Йосифов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
1 ноември 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд