Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри по една длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, в Районен съд – Сливница и в Административен съд - Кърджали

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ е разкрита една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, считано от датата на вземане на решението, до заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на съда.

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт, разкри една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, считано от датата на вземане на решението. Предложение за това е направено от Съдийската колегия във връзка с необходимостта от преназначаване на Георги Николов Николов от заеманата досега длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сливница, на длъжност „съдия“.

На заседание днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение да инициира пред Пленума да разкрие нова щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали, считано от 05.11.2018 г. Това се налага предвид необходимостта да бъде преназначен административният ръководител – председател на Административен съд – Кърджали, с изтекъл мандат – Виктор Динев Атанасов, който в момента изпълнява функциите на административен ръководител до встъпване в длъжност на нов председател на съда. Тъй като с решение по протокол № 31/23.10.2018 г. Съдийската колегия на ВСС назначи като административен ръководител - председател Ангел Маврев Момчилов, който предстои да встъпи в длъжността.

Предложението на Съдийската колегия бе разгледано в заседанието на Пленума на ВСС, който взе решение да се разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд