Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри актуална информация за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри обобщена актуализирана информация за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, за периода след 20 септември 2018 г.

Сред отчетените мерки са обявени от Съдийската и Прокурорската колегии конкурси, сред които проведените от СК конкурси за повишаване във Върховния касационен съд – Гражданска колегия и ВКС – Наказателна колегия, и за преместване в районни съдилища, които са първите, осъществени по новите правила, въведени със ЗИД на Закона за съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и съгласно Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Посочен е също първият обявен по този ред външен конкурс за първоначално назначаване и заемане на шест длъжности за съдия в пет районни съдилища. За периода от 10.09.2018 г. до 26.10.2018 г. са обявени 13 процедури и е проведена една процедура за избор на административни ръководители в съдилищата. Назначени са 2-ма заместници на административните ръководители по реда и при спазване на приетите с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 3 от 24.01.2017 г. правила за назначаване на заместници на административните ръководители.

В информацията се обръща внимание на многобройните мерки на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК, при използване на комплексен подход, за справяне с проблема за неравномерната натовареност между отделните съдилища. Включени са откритата процедура за преназначаване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийския градски съд, Специализирания наказателен съд и в Софийския районен съд.

Акцент в информацията е предприетото от Прокурорската колегия на ВСС във връзка с реформата на съдебната карта закриване на 11 районни прокуратури и се създаване на тяхно място на териториални отделения в районната прокуратура в областния град.

Отчетени са образуваните за периода 20.09.2018 г. до 26.10.2018 г. 1 дисциплинарно производство срещу прокурор и 2 дисциплинарни производства срещу съдии. За посочения период с решение на ПК на ВСС са приключени три дисциплинарни производства, едно образувано през 2017 г. и две, образувани през 2018 г., а с решение на СК на ВСС е приключило едно дисциплинарно производство, образувано през 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд