Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да предприеме действия по отношение на съдебни сгради във Враца, Царево и Силистра

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за присъединяване на съдебна сграда в гр. Враца към газоразпределителната мрежа на „АРЕСГАЗ“ ЕАД. С решението са делегирани пълномощия на представляващия Съвета да преупълномощи съответния административния ръководител на Окръжен съд - Враца да подпише необходимите за свързването документи.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да подпише договор с Община Царево за учредяване на безвъзмездно безсрочно вещно право на строеж в полза на ВСС върху общински недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Царево, с начин на трайно ползване за „административна сграда, комплекс“, предназначена за съд и прокуратура.

Представляващият ВСС е упълномощен също да делегира правомощия на административния ръководител на Административен съд – Силистра, да представлява ВСС в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, с цел присъединяване към техническата инфраструктура на обект „Пристройка към Съдебната палата на 4 и 5 етаж“ за обособяване на Административен съд – Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд