Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия Съвета да подпише договори с изпълнители на външни услуги

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Съвета да подпише с „Абати“ АД договор за предоставяне на извънгаранционна поддръжка на внедрената във ВСС административна информационна система за управление на документооборота, на стойност 29 500 лв. без ДСС за срок от 24 месеца.

Представляващият ВСС е упълномощен да организира и проведе обществена поръчка с предмет „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Висшия съдебен съвет“ чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с прогнозна стойност 69 999 лв. без ДСС, за срок от 1 година.

С решение на Пленума представляващият ВСС е упълномощен още да подпише договор с „ВЕЕМ Консулт“ ЕАД за предоставяне правото на използване и  техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ за срок от 1 година на стойност 2 065 лв. без ДДС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд