ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 8 ноември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
„Дава съгласие“ 
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София - град за осигуряване на средства за текущ ремонт – разширяване на пожароизвестителната система в сградата, ползвана от съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на регистратура по ЗЗКИ. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
3. Проект на решение по исканията на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на отоплителната инсталация /подмяна на радиатори в кабинети и съдебни зали на ет. 3/ и подмяна на дограмата на трети етаж на Съдебната палата на гр. Русе. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на хидроизолация над асансьорна шахта. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридор на трети етаж на съдебната сграда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за подмяна на стелажите в архивното помещение и подмяна на външна врата на сградата на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за текущ ремонт на входното предверие, стълбищна клетка, фоайе и две канцеларии. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на устройство за изкачване на стълби, за осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“ 
9. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на председателя на Върховен касационен съд за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застрахователни събития. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 04.09.2018 г., издаден от СРС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив на сградата на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изработка и монтаж на шумопоглъщаща кутия за климатичен агрегат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за периодични и профилактични медицински прегледи и текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт Омекс 2000 Хонорари. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
„Не дава съгласие“ 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г . 
26. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
... 
Разни
31. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
32. Проект на решение относно сключване на договор за дарение между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение относно Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

34. Проект на решение за упълномощаване на експерт от отдел „Инвестиции и строителство“ да осъществява контрол и приема изпълнението по договор с рег. № ВСС-11181/11.09.2018 г. с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд Шумен“. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
35. Проект на решение за упълномощаване на експерт от отдел „Инвестиции и строителство“ да осъществява контрол и приема изпълнението по договор с рег. № ВСС-11177/11.09.2018 г. с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд Варна“. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
36. Проект на решение за упълномощаване на експерт от отдел „Инвестиции и строителство“ да осъществява контрол и приема изпълнението по договор с рег. № ВСС-10880/30.08.2018 г. с предмет: „Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови пазар“. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
37. Проект на решение за упълномощаване на експерт от отдел „Инвестиции и строителство“ да осъществява контрол и приема изпълнението по договор с рег. № ВСС-11668/27.09.2018 г. с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
38. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключва договори за наем на недвижими имоти – държавни ведомствени жилища от жилищния фонд на ВСС и допълнителни споразумения към тях, на основание чл. 25, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

39. Проект на Наредба № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
40. Изменения и допълнения в Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
41. Проект на Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни във Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
42. Проект на решение по покана за участие във втора среща на екипа по проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 3 и 4 декември 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
43. Проект на решение по покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 18 декември 2018 г. в гр.Брюксел, Белгия. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
5 ноември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд