Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ, девет длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд от които седем свободни длъжности и две длъжности, които предстои да се овакантят, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

С решение от днес, Колегията обяви на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия" във Върховния административен съд.

Решенията за обявяване на свободните длъжности и конкурса предстои да се обнародват в „Държавен вестник“, да се публикуват в един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд