Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Надежда Джелепова - Рангелова - заместник-председател на ВАС и ръководител на Втора колегия с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ Надежда Симеонова Джелепова – Рангелова - заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряване на съдия Джелепова е направено от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков във връзка с избора ѝ за съдия в Конституционния съд на Република България.

Съдия Джелепова е била младши съдия в Софийски окръжен съд. От 01.04.1986 г. до 21.08.1989 г. е районен съдия в Районен съд – Елин Пелин, след което от 01.09.1989 г. до 01.12.1991 г. е арбитър в Градски държавен арбитраж. От 02.12.1991 г. до 01.02.1995 г. е съдия в Софийски окръжен съд, а от 01.02.1995 г. до 23.10.2000 г. заема длъжността заместник-председател. От 23.10.2000 г. Надежда Джелепова е съдия във Върховния административен съд, като от 01.12.2013 г. е председател на второ отделение, а на 27.03.2018 г. е назначена за заместник-председател и ръководител на Втора колегия.

С решение от днес, съдия Джелепова бе освободена, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7  във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ от заеманите длъжности съдия и заместник-председател на ВАС, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд на Република България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд