Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи и. ф. административни ръководители на районните съдилища в Сливница, Разлог, Белоградчик и Кърджали, и преназначи на длъжност „съдия“ в същите органи подалите оставки председатели и зам.-председатели

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 от ЗСВ във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Мина Георгиева Дочева – Мумджиева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд и я преназначи на заеманата преди това длъжност „съдия“, считано от датата на взимане на решенията.

С решение от днес, Съдийската колегия преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Виктор Динев Атанасов на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител. С решение от 23.10.2018 г. Съдийската колегия избра Ангел Маврев Момчилов за председател на Административен съд – Кърджали.

Съдийската колегия определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г. Валентин Костадинов Спасов –заместник-председател на Районен съд – Кърджали за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали до встъпване в длъжност на нов административен ръководител – председател на Районен съд – Кърджали.

На основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Георги Николов Николов бе освободен от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сливница и бе преназначен, на основание чл. 169, ал. 5 във връзка с §205, ал. 1 от ЗСВ на длъжността „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решенията.

Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на свое решение по протокол № 45/07.11.2017 г., съдия Мариана Митева Маркова за и. ф. административен ръководител - председател, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия освободи, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Димитър Иванов Думбанов от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Разлог и го преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди това длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решенията.

На основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г., Велина Иванова Полежанова – съдия в Районен съд – Разлог бе определена за и. ф. административен ръководител, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

С решение от днес Съдийската колегия определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., Антон Еленков Антов  за и.ф. административен ръководител на Районен съд - Белоградчик, считано от 09.11.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Вторият мандат на съдия Антонов като председател на Районен съд – Белоградчик изтича на 08.11.2018 г. В откритата процедура за избор на административен ръководител участват другите двама магистрати от съда – Анна Кайтазка и Божидарка Йосифова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд