Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Мирослав Маринов за „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Константин Георгиев Моллов – съдия в Окръжен съд – Шумен от заеманата длъжност заместник на административния ръководител и го преназначи на заеманата преди това длъжност, считано от датата на встъпване на новоназначения заместник-председател на съда.

С решение от днес, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ за „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен бе назначен Мирослав Георгиев Маринов – съдия в същия съд.

В предложението от София Радославова – председател на Окръжен съд – Шумен е посочено, че съдия Маринов притежава необходимите професионални и лични качества за заемане на длъжността заместник на административния ръководител. Той има над 19 години юридически стаж. От 15.05.2000 г. до 08.07.2001 г. е бил младши прокурор в Районна прокуратура – Шумен. От 09.07.2001 г. до 20.05.2002 г. е заемал длъжността младши съдия в Окръжен съд – Шумен. От 21.05.2002 г. до 03.01.2010 г. е заемал длъжността съдия в Районен съд- Шумен, а от 04.01.2017 г. е съдия в Окръжен съд – Шумен и разглежда първоинстанционни и въззивни граждански дела.

Предложението направено от административния ръководител за назначаване на съдия Маринов за заместник-председател е подкрепено от Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Шумен, които са изразили становище, че същия притежава необходимите професионални и нравствени качества за заемане на длъжността.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд