Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Радостин Димитров Радков –председател на Административен съд – София-град с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“  за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Съдийската колегия не прие предложението Радков да получи и парична награда в размер на основното месечно трудово възнаграждение,

Предложението за поощрение на съдия Радков е направено от председателя на Върховния административен съд във връзка с предложение от ИВСС, основано на резултатите от комплексна планова проверка в Административен съд – София-град за периода от 03.05.2017 г. до 30.06.2017 г. Констатираните резултати за проверявания период сочат за положени усилия от страна на ръководството на съда и на всички съдии в АССГ. Добрите организационни умения на председателя на съда, осъществявания постоянен контрол по изпълнение на утвърдените правила и издадените от него заповеди, проявената инициативност за подобряване условията на работа са довели до констатираната много добра организация на дейността на съда. Заключението на ИВСС е, че цялостния анализ и оценка на организацията на административната дейност на Административен съд – София-град, на организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове, както и на работата на председателя като съдия, свидетелства за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества на административния ръководител – председател на АССГ Радостин Радков.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд