Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри седем съдии от АССГ с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове съдиите от Административен съд София-град: Елица Мичева Райковска, Мария Велкова Николова, Юлия Георгиева Тодорова, Весела Начова Цанкова-Гроздинска, Луиза Ивайлова Павлова-Христова и Владимир Иванов Николов.

След проведено гласуване Съдийската колегия не прие предложението съдиите да получат и  парична награда в размер на основното месечно трудово възнаграждение.

В предложението от председателя на ВАС Георги Чолаков за поощряване на съдиите от АССГ е посочено, че във връзка с комплексна планова проверка от ИВСС в Административен съд – София-град за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. извършена в периода 03.05.2017 г. до 30.06.2017 г., от която е съставен Акта за резултати от извършена комплексна планова проверка и след извършен сравнителен анализ за работата на съдиите от АССГ, ИВСС е счел, че съдиите Луиза Христова, Владимир Николов, Слевина Владова, Весела Цанкова, Юлия Тодорова, Мария Николова и Елица Райковска са сред отличилите се с особено добри резултати за целия проверяван период, както по отношение насрочност на разглеждане и приключване на делата, така и по отношение на качеството на постановените от тях актове. Всички констатации свидетелстват за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебното положение и високи нравствени качества от страна на посочените съдии.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд