Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима съдии и повиши на място в по-горен ранг трима съдии

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет върна на Комисията по атестирането и конкурсите предложението на Стою Згуров – съдия в Софийски районен съд за откриване на процедура за извънредно атестиране,  на основание чл. 196, т. 4 вр. с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, тъй като към момента статистическия отчетен период на атестацията е изтекъл.

Колегията на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Веселин Димитров Хаджиев – съдия в Окръжен съд – Пловдив и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ бе проведено предварително атестиране на Цветанка Владимирова Паунова – съдия в Административен съд – София–град и на Румяна Милчева Найденова – съдия в Софийски районен съд, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ бяха приети комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Станислава Балинова Бозева – съдия в Окръжен съд – Пловдив и прие на основание чл. 206 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

С решение от днес, Колегията прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски градски съд, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Ангелов Маджев,  Светослав Василев Василев и Росица Велкова Иванова-Стойчева – съдии в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. Съдийската колегия остави без уважение предложението от административния ръководител на СРС за повишаване на Ивета Миткова Антонова – съдия в Софийски районен съд на място в по-горен ранг, тъй като към момента съдия Антонова няма действаща атестация. Последното ѝ атестиране е периодично, със статистически отчетен период на атестирането до 2012 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд