Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни правилата за работата си в частта отнасяща се до Комисия по професионална етика

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени свое решение по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 28.1, с което бе приета редакцията на чл. 19, ал. 2, т. 2 от Правилата за работата ѝ. Две от новоприетите точки са идентични и регламентират едно и също правомощие на Комисията по професионална етика да разглежда сигнали, съдържащи з.данни за нарушения на нормите залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати във връзка с изготвянето на становища за нравствените качества на кандидатите за заемане на длъжности в органите на съдебната власт. С цел прецизиране на Правилата Колегията реши текстът на чл. 19, ал. 2, т. 2 от Правилата за работата ѝ да придобият следната редакция“, като се създаде и нова т. 3:

„разглежда:

а) сигнали, съдържащи данни за нарушения на нормите залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати във връзка с изготвянето на становища за нравствените качества на кандидатите за заемане на длъжности в органите на съдебната власт на основание чл. 37, ал. 9 от ЗСВ;

б) сигнали, съдържащи данни за наличие на несъвместимост по отношение на съдии, по смисъла на чл. 195 от ЗСВ;

3. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:

т.3 Препраща към комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт сигнали, съдържащи данни за нарушения на нормите, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които се разглеждат от местните комисии по професионална етика по реда на глава IV от Правилата за организацията и дейността на комисиите по

професионална етика в съдилищата.

4. В чл.19, ал.2 от Правилата за работа на Съдийската колегия т.6 и т.7 стават съответно т.4 и т.5.

В предложението от Комисията по професионална етика е посочено, че сега съществуващите т. 6 и т. 7 от чл. 19 от Правилата са съществени и законово регламентирани и следва да продължи прилагането им. Те касаят постоянен контрол по изпълнението на КЕПБМ, изготвяне на предложенията за периодичното му обновяване, както и изготвяне и приемане на Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика към съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд