КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 6 НОЕМВРИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАЩИ: Лозан Панов
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет)
(Откриване на заседанието – 09.40 ч.)
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
39. Проект на решение по молбата на Кети Методиева Маркова – съдия в Конституционния съд на Република България, за възстановяване на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 195, ал. 4 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Дупница
Кандидати:
- Иван Божиков Димитров – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 03/22.01.2015 г., комплексна оценка „Много добра“)
- Мая Василева Гиздова – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия в АС” (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 13/10.03.2016 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване при резултат:
За Иван Божиков Димитров – 13 гласа
За Мая Василева Гиздова – 0 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Иван Божиков Димитров – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Дупница, с ранг „ съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д. д. № 31/2018 г. и д. д. № 28/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИСЪЕДИНЯВА дисциплинарно дело № 31/2018 г. към дисциплинарно дело № 28/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 28/2017 г.
3. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д. д. № 32/2018 г. и д. д. № 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИСЪЕДИНЯВА дисциплинарно дело № 32/2018 г. към дисциплинарно дело № 34/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 34/2017 г.
4. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2017 г. - 31.03.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.
4.2. НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на съдебна власт и съдиите, прилагането на мерките, приети по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 на Пленума на ВСС. Не приема нови мерки.
4.3. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС:
4.3.1. Да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. - 31.03.2018 г.
4.3.2. Да приеме отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. - 31.03.2018 г.
4.3.3. Да приеме Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. - 31.03.2018 г.
4.3.4. Материалите по т. 4.3.1, т. 4.3.2 и т. 4.3.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „съдия“ във Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, 7 (седем) свободни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд.
5.2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ, 9 (девет) длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, от които 7 (седем) свободни длъжности и 2 (две) длъжности, които предстои да се овакантят, на основание чл. 165, ал.1, т. 1 от ЗСВ.
6.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 9 (девет) длъжности „съдия" във Върховния административен съд.
6.3. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат:
– служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт;
– кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;
– копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;
– други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
6.4. При провеждането на конкурс за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.
6.5. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
6.6. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност съдия съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
6.7. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6.8. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
6.9. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за разкриване на 1 длъжност „съдия“ в Административен съд - Варна във връзка с молба от Тинка Атанасова Косева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Административен съд – Варна и назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от датата на вземане на решението.
7.2. Предложението да се внесе на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 08.11.2018 г.
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ Надежда Симеонова – Джелепова - Рангелова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Върховния административен съд с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Надежда Симеонова Джелепова - Рангелова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния административен съд, както и от длъжността „съдия“, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд на Република България.
10. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Павлина Стефанова Панова – заместник на административния – заместник-председател на Върховния касационен съд, с отличия – „служебна благодарност и грамота” и „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Павлина Стефанова Панова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния касационен съд, както и от длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд на Република България.
12. ОТНОСНО: Молба от Мина Георгиева Дочева - Мумджиева за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд и назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Мина Георгиева Дочева - Мумджиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд, считано от датата на взимане на решението.
12.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Мина Георгиева Дочева - Мумджиева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд, длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на взимане на решението.
13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд – Шумен за назначаване на Мирослав Георгиев Маринов - съдия в Окръжен съд – Шумен, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Шумен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Константин Георгиев Моллов - съдия в Окръжен съд – Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен.
13.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Мирослав Георгиев Маринов - съдия в Окръжен съд – Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС.
13.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Константин Георгиев Моллов на заеманата преди назначаването му за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Мирослав Георгиев Маринов - съдия в Окръжен съд – Шумен, в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен.
14. ОТНОСНО: Заявление от Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд София-град, за назначаване на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението от Доброслав Вълков Руков - съдия в Административен съд София-град, за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд.
15. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет № 8/27.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.) и протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
15.1. Софийски градски съд: 27.11.2018 г.;
15.2. Военен съд - София: 04.12.2018 г.;
15.3. Районен съд - Пловдив: 04.12.2018 г.;
15.4. Районен съд - Сандански: 11.12.2018 г.;
15.5. Районен съд - Трън: 11.12.2018 г.
16. ОТНОСНО: Заявление от Виктор Динев Атанасов – и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд – Кърджали за назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Виктор Динев Атанасов на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Административен съд – Кърджали.
17. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г., Валентин Костадинов Спасов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Кърджали, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Административен съд – Кърджали, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител - председател на Районен съд – Кърджали.
18. ОТНОСНО: Молба от Георги Николов Николов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Сливница и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Георги Николов Николов от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Сливница, считано от датата на вземане на решението.
18.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с § 205, ал. 1 от ЗСВ, Георги Николов Николов, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г., Мариана Митева Маркова – съдия в Районен съд – Сливница, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Сливница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
20. ОТНОСНО: Молба от Димитър Иванов Думбанов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Разлог и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Димитър Иванов Думбанов - съдия в Районен съд – Разлог от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Разлог, считано от датата на вземане на решението.
20.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Димитър Иванов Думбанов на заеманата преди избора му за административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г., Велина Иванова Полежанова – съдия в Районен съд – Разлог, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Разлог, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
22. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., Антон Еленков Антов - административен ръководител - председател на Районен съд – Белоградчик, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Белоградчик, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 09.11.2018 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
23. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Елица Мичева Райковска – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.2. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Мария Велкова Николова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.3. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Весела Начова Цанкова-Гроздинска – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.5. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Славина Любенова Владова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Луиза Ивайлова Павлова-Христова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24.7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Владимир Иванов Николов – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен", за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
25. ОТНОСНО: Предложение на Стою Згуров – съдия в Софийски районен съд за откриване на процедура за извънредно атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВРЪЩА на Комисията по атестирането и конкурсите предложението на Стою Згуров – съдия в Софийски районен съд за ново разглеждане.
26. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Веселин Димитров Хаджиев - съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Димитров Хаджиев - съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
27. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Цветанка Владимирова Паунова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС“.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветанка Владимирова Паунова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС“.
28. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Румяна Милчева Найденова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Милчева Найденова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.

29. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Станислава Балинова Бозева - съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Станислава Балинова Бозева - съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
30. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Александър Емилов Ангелов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
30.1. Александър Емилов Ангелов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Ангелов Маджев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Василев Василев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за повишаване на Ивета Миткова Антонова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

35. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на ВСС на 13.11.2018 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

36. ОТНОСНО: Необходимост от изменение и допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС в частта, отнасяща се до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия (КПЕ към СК)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. Отменя решение на Съдийската колегия по т. 28.1. от протокол № 31/23 октомври 2018 г.
36.2. Текстът на чл. 19, ал. 2, т.2 от Правилата за работа на Съдийската колегия придобива следната редакция: „разглежда:
а) сигнали, съдържащи данни за нарушения на нормите залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати във връзка с изготвянето на становища за нравствените качества на кандидатите за заемане на длъжности в органите на съдебната власт на основание чл. 37, ал. 9 от ЗСВ;
б) сигнали, съдържащи данни за наличие на несъвместимост по отношение на съдии, по смисъла на чл. 195 от ЗСВ;
36.3. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
т.3 Препраща към комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт сигнали, съдържащи данни за нарушения на нормите, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които се разглеждат от местните комисии по професионална етика по реда на глава IV от Правилата за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата.
36.4. В чл.19, ал.2 от Правилата за работа на Съдийската колегия т.6 и т.7 стават съответно т.4 и т.5.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

37. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела и Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, за участие в редовна среща на лицата за контакт Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Виена, Австрия, в периода 13-14 декември 2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. КОМАНДИРОВА за участие в редовна среща на лицата за контакт Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Виена, Австрия, за периода 12-15 декември 2018 г., следните лица:
37.1.1 Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела;
37.1.2 Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела.
37.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
37.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
38. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Симона Миланези-Пенчева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, и Камелия Ненкова – съдия в Районен съд гр. Бургас, от участие в конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 10-13 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Симона Миланези-Пенчева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, и Камелия Ненкова – съдия в Районен съд гр. Бургас, от участие в конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 10-13 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария
38.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 38.1 на Интернет страницата на ВСС, в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

39. ОТНОСНО: Молба от Кети Методиева Маркова – съдия в Конституционния съд на Република България, за възстановяване на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 195, ал. 4 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗСТАНОВЯВА, на основание чл. 195, ал. 4 от ЗСВ, Кети Методиева Маркова – съдия в Конституционния съд на Република България, на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд - наказателна колегия, считано от датата на прекратяване на мандата й на конституционен съдия.

Закриване на заседанието – 13.50 ч. 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
07.11.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд