Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира и повиши в ранг 11 прокурори

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт, проведе извънредно атестиране на Вержиния Станиславова Савчева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1 от ЗСВ Колегията проведе предварително атестиране на Ваня Атанасова Прокопова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Виктор Бориславов Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие комплексна оценка „много добра“.

С решение на Прокурорската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Петя Иванова Драганова – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, Станислава Йорданова Арабаджиева – прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград, Людмила Георгиева Кехайова – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, Николина Георгиева Сачкова – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград, Росен Петров Колев – прокурор в Районна прокуратура – Враца, Ивайло Атанасов Тодоров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг, и Веска Василева Тенева – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание е повишен Мирослав Емилов Йосифов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в окръжна прокуратура“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд