Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изпрати по компетентност на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС предложение за допълнително възнаграждение на прокурорите в Районна прокуратура – Разлог

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати за преценка на комисия „Бюджет и финанси“ предложение на Рушена Георгиева Кондева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Разлог. На основание  чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт, административният ръководител предлага прокурорите в РП – Разлог да получат допълнително възнаграждение за 2018 г., по утвърдени от Колегията правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността.

Общият брой на магистратите в Районна прокуратура – Разлог по щат е 7, а реално работещи към 25.10.2018 г. са заети 5 щатни длъжности.

Административният ръководител се мотивира с трайната тенденция на изключително висока натовареност на прокурорите в Районна прокуратура – Разлог. За първото шестмесечие на 2018 г. тя е на трето място по натовареност от всички районни прокуратури в страната. РП – Разлог е била сред най-натоварените прокуратури също  през 2017 г. и през 2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд