Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. Колегията препоръчва на административните ръководители на окръжните прокуратури, Софийска градска прокуратура, военно-окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура, съобразно правомощията им по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ, да уведомяват на всеки 6 месеца административните ръководители на апелативните прокуратури, за резултатите от осъществявания от тях контрол за спазване на сроковете за извършване на разследването и предприетите мерки (административно-организационни и дисциплинарни), за ускоряване на производствата с продължителност извън разумните срокове (над 3 години). Обобщената информация по апелативни райони да се изпраща във ВСС веднъж годишно. Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума да одобри приетата мярка.

С решението си Прокурорската колегия напомня на административните ръководители на прокуратурите, съобразно правомощията им по чл. 140 от ЗСВ, да извършат проверка на спрените дела и при наличие на условията на чл. 245, ал. 2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване.  При осъществяване на правомощията по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ административните ръководители на съответните прокуратури да съобразят и изпълнението на задължението по чл. 22 ал. 2 от НПК за приключване на разследването в разумен срок. Колегията предлага Пленумът на ВСС да напомни на административните ръководители за тази мярка.

Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума да приеме данните за установените от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. , както и отчета на министъра на правосъдието.

Колегията предлага Пленумът да приеме Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

Посочените материали ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд