Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде правомощие на представляващия да упълномощи служители на АВСС за контрол по изпълнението на договори за ремонти на съдени сгради

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Боян Магдалинчев – представляващ Съвета да преупълномощи служители в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС, да осъществяват контрол по изпълнението на договори между ВСС и строителни фирми за ремонт на фасади на сградите на Окръжен съд – Шумен и на Районен съд – Варна, строително-монтажни работи в сградата на Районен съд – Нови пазар, и за реконструкция и ремонт на пристройка и основна сграда на Съдебна палата – Карлово.

Съгласно решение на Пленума представляващият ще преупълномощи административния ръководител на Районна прокуратура – Етрополе, да организира фактическото предаване на имот – публична държавна собственост, предмет на Решение № 735/15.10.2018 г. на Министерския съвет. С решението имотът се отнема от ВСС поради отпаднала необходимост.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд