Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

8 ноември 2018 година

Пленумът на ВСС прие Наредба № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, която се обнародва в Държавен вестник.

Наредбата урежда организацията и дейността на Съвета за партньорство, създаден на основание чл. 217, ал. 3 от Закона за съдебната власт ( обн. ДВ, бр. 65/2017 г.). Той се състои от представители на ВСС, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, както и на магистратите, които не членуват в такива организации.

Целта на Съвета е да осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи. Той се състои от трима изборни членове на ВСС, по един представител на организации на съдии, прокурори и следователи, които защитават професионалните им интереси и имат членски състав, не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите. Според данните от подадените във ВСС декларации за членството на магистрати в професионални организации, право на участие в Съвета имат 5 такива.

Предвидено е също в него да се включат шестима съдии, четирима прокурори и един следовател – представители на магистратите, нечленуващи в организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ. Това решение се основава на съпоставянето и численото съотношение между броя на членовете, представени от несдружени магистрати и броя на представените от професионални организации.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд