Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни във Висшия съдебен съвет

8 ноември 2018 година

Пленумът на ВСС прие Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни във Висшия съдебен съвет. Те уреждат условията и реда за обработване на лични данни, водене на регистри на лични данни, минималното ниво на технически и организационни мерки за защита, както и упражняването на контрол при обработването на лични данни във Висшия съдебен съвет. С тях се регламентира достъпа до лични данни само от лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв, които подписват декларация за неразгласяването им. Обособяват се осем броя регистри с лични данни, водени от ВСС, според вида на обработваната информация.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд