Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обявено е класирането на кандидатите в конкурса за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2017 г.

8 ноември 2018 година

Конкурсната комисия по обявения с решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2017 г. и обнародван в Държавен вестник бр. 95/28.11.2017 г. конкурс за преместване и заемане на 1 (една) свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура изготви протокол за класирането на кандидатите, като съгласно чл. 192, ал. 6 от ЗСВ резултатите са обявени на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

За участие в конкурса са допуснати трима кандидати, двама от които положиха и писмен изпит по конспект, с оглед изискването на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд