КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 13 НОЕМВРИ 2018 г.
 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА Атанаска Дишева
На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.33 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
23. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.) и Протокол № 11/27.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 14.1.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни и касационни дела в Административен съд - Велико Търново, извършена в изпълнение на заповед № ПП-01-27/11.06.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-12842/25.10.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни и касационни дела в Административен съд – Велико Търново, извършена в изпълнение на заповед № ПП-01-27/11.06.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-12842/25.10.2018 г.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Галина Владимирова Захарова - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ и ръководител на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС.
3. ОТНОСНО: Молба от Тинка Атанасова Косева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Административен съд - Варна и назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Тинка Атанасова Косева - съдия в Административен съд - Варна от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Административен съд - Варна, считано от датата на вземане на решението.
3.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Тинка Атанасова Косева, на заеманата преди назначаването й за административен ръководител – председател длъжност „съдия“ в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г., Борислав Георгиев Милачков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд - Варна, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., Елеонора Петрова Серафимова – административен ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 27.11.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
6.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност;
6.1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Кърджали – свободна длъжност;
6.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност;
6.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог – свободна длъжност;
6.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Сливница – свободна длъжност.
6.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7. ОТНОСНО: Молби от Стоян Германов и Благой Потеров – участници в конкурса за първоначално назначаване в Апелативен съд – Наказателна колегия с искане за внасяне в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на преписките, касаещи назначаването на кандидатите в конкурса

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ПРИЕМА за сведение молбите от Стоян Германов и Благой Потеров.
7.2. ОТЛАГА разглеждането на молбите от Стоян Германов и Благой Потеров до приключване на всички висящи административни производства – по адм.д. № 8635/2018 г. по описа на ВАС, адм.д. № 8636/2018 г. по описа на ВАС, адм.д. № 8637/2018 г. по описа на ВАС.
(В гласуването не участва Драгомир Кояджиков, поради направен самоотвод)
8. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и търговско право, както и по наказателно право за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегии, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/24.04.2018 г. (oбн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитираните преподаватели по гражданско и търговско право, както и по наказателно право, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегии.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/24.04.2018 г. (oбн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Анелия Здравкова Маркова – съдия в Софийски градски съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя);
- доц.д-р Красимир Николов Митев – Пловдивски университет, хабилитиран преподавател по гражданско право.
Резервни членове:
- Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд-Бургас, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя);
- проф.д-р. Веселина Неделчева Манева – Нов български университет, хабилитиран преподавател по гражданско право.
9.2. ОБЯВЯВА определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Анелия Здравкова Маркова – съдия в Софийски градски съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Гълъбина Генчева Петрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Геновева Николаева Димитрова – съдия във Върховен касационен съд, определен чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Албена Тодорова Бонева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- доц.д-р Красимир Николов Митев – Пловдивски университет, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.
Резервни членове:
- Веселка Георгиева Узунова съдия в Окръжен съд-Бургас, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Василка Иванова Илиева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- проф.д-р. Веселина Неделчева Манева – Нов български университет, хабилитиран преподавател по гражданско право, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/24.04.2018 г. (oбн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд-Варна, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя);
- проф.д-р Симеон Владимиров Тасев – Бургаски свободен университет, хабилитиран преподавател по гражданско право.
Резервни членове:
- Албена Кирилова Александрова – съдия в Софийски градски съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя);
- доц.д-р Александър Ангелов Иванов – Бургаски свободен университет, хабилитиран преподавател по гражданско право.
10.2. ОБЯВЯВА определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд-Варна, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Тотка Калчева Димитрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Евгений Севдалинов Стайков – съдия във Върховен касационен съд, определен чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Ирина Ставрева Петрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- проф.д-р Симеон Владимиров Тасев – Бургаски свободен университет, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.
Резервни членове:
- Албена Кирилова Александрова – съдия в Софийски градски съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (гражданска материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Татяна Пенева Върбанова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- доц.д-р Александър Ангелов Иванов – Бургаски свободен университет, хабилитиран преподавател по гражданско право, определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
11. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/24.04.2018 г. (oбн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва:
Редовни членове:
- Мина Иванова Топузова – съдия във Върховен касационен съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя);
- проф.д-р Евгения Николова Коцева – Нов български университет, хабилитиран преподавател по наказателно право.
Резервни членове:
- Петя Николаева Колева-Рушанова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя);
- доц.д-р Юлиана Младенова Матеева – Варненски свободен университет, хабилитиран преподавател по наказателно право.
11.2. ОБЯВЯВА определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва:
Редовни членове:
- Мина Иванова Топузова – съдия във Върховен касационен съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Евелина Александрова Стоянова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Антоанета Благоева Данова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- Милена Георгиева Панева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от пленума на Върховния касационен съд;
- проф.д-р Евгения Николова Коцева – Нов български университет, хабилитиран преподавател по наказателно право, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.
Резервни членове:
- Петя Николаева Колева-Рушанова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.;
- Ружена Георгиева Керанова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд;
- доц.д-р Юлиана Младенова Матеева – Варненски свободен университет, хабилитиран преподавател по наказателно право, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г..
12. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия във връзка с провеждането на конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/08.05.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОПРЕДЕЛЯ Теодора Енчева Димитрова за редовен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, на мястото на Татяна Генова Митева.
12.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Татяна Райчева Макариева – съдия в Окръжен съд – Варна, гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, на мястото на Теодора Енчева Димитрова.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Николов Николов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Кръстев Крачунов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Константин Николов Попов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йорданка Христова Вутова - съдия в Районен съд - Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС е ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветомира Георгиева Велчева - съдия в Районен съд - Ловеч, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС е ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Тотев Христов - съдия в Районен съд - Габрово, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 34/06.11.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на проект на Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за заседанието на колегията, насрочено за 20.11.2018 г.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

21. ОТНОСНО: Обсъждане на постъпилите становища от ВКС, ВАС и Прокуратурата на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА обсъждането на постъпилите становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

22. ОТНОСНО: Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-5, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) - 19.11.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. ОДОБРЯВА кандидатурите за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-5, на следните кандидати:
22.1.1. Иво Вътев – съдия в Софийски районен съд;
22.1.2. Теодора Георгиева – съдия в Административен съд София-град.
22.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Mеждународна дейност“ в АВСС да предоставят документите на кандидатите на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

23. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители, открити с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.) и протокол № 11/27.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
23.1.1. Окръжен съд – Пловдив: 07.12.2018 г.
23.1.2. Окръжен съд – Пазарджик: 07.12.2018 г.
23.1.3. Районен съд – Бургас: 14.12.2018 г.
23.1.4. Районен съд – Велики Преслав: 14.12.2018 г.
23.1.5. Районен съд – Елин Пелин: 07.12.2018 г.
24. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 14.1

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА, на основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, решението си по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 14.1, като текстът: „Теодора Димова, съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя“, да се чете „Теодора Енчева Димитрова, съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя“.

Закриване на заседанието – 10.50 ч. 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Лидия Здравкова
Таня Младенова

СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
13.11.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд