ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
21 ноември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Връчване отличията на прокурори и следователи, поощрени на основание чл. 303 от ЗСВ.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Ихтиман
Кандидат:
- Десислава Иванова Стоименова – и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Ихтиман.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2016 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Проект на решение по заповед на и.д. административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен, влязла в сила на 22.10.2018 г., с която е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
5. Проект на решение по заповед на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Пазарджик, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Силвана Стоянова Лупова – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
6. Проект на Методически насоки за работата на административните ръководители на прокуратури при упражняване на правомощията по Глава шестнадесета „Дисциплинарна отговорност“ от Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/26.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Албена Николаева Вутова - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, за изпълняващ функциите „административен ръководител - апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – София, във връзка с изтичащ мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за назначаване на Георги Николов Кърпаров - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по молбите на Диляна Бориславова Барбутова - прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил и на Райна Петкова Бачева - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по заявлението на Ваня Тонева Христева - прокурор в Специализираната прокуратура и Димитрия Николаева Дърмонска - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, за преместване, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за одобряване на поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури, както и списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за одобряване на поименен списък на следователи от Национална следствена служба, както и списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ бр. 24/16.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ бр. 24/16.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за предварително атестиране на Мария Светославова Терзииванова - прокурор в Районна прокуратура - Варна (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за извънредно атестиране на Тодор Стефанов Деянов - и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 27/17.07.2018 г., т. Р-3.1.2.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за извънредно атестиране на Вяра Асенова Алексиева - прокурор в Районна прокуратура - Варна, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 15/08.05.2018 г., т. Р-12.3.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за извънредно атестиране на Елена Йорданова Димитрова - Петкова - прокурор в Районна прокуратура - Варна, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 15/08.05.2018 г., т. Р-12.2.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за извънредно атестиране на Асен Димитров Палавеев - прокурор в Районна прокуратура - Велинград, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 15/08.05.2018 г., т. Р-13.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Ловеч за повишаване на Бойко Стелианов Василев - прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на Цветомила Тошкова Пашовска - Николовска - и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра за повишаване на Евтим Иванов Евтимов - прокурор в Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра за повишаване на Любен Владимиров Владинов - прокурор в Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра за повишаване на Иван Борисов Минковски - прокурор в Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра за повишаване на Георги Викторов Палански - прокурор в Районна прокуратура - Мездра, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на Наталия Недкова Станчева - прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по кандидатури на прокурори и следователи за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-5, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) -19.11.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

31. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за трансформиране на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „куриер“ в 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в щата на Районна прокуратура - Дупница.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Луковит за разкриване на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „чистач-призовкар“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

33. Проект на решение за сформиране на работна група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * *
34. Проект на решение за определяне на двама членове на Колегията за участие в състава на Комисията по подбор на кандидатите за длъжността Европейски прокурор от Република България, създадена с решение на Министерския съвет № 806/09.11.2018 г.
Внася: Главен прокурор

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
16 ноември 2018 г. 


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд