ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 22 ноември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Проект на решение по Анализ на констатираните от Инспектората на ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. 
Внасят: Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
„Дава съгласие“ 
2. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
3. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС – 12050/02.11.2018 г. на министъра на финансите. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. сървъри и 2 бр. UPS към тях. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на 4 броя пожароустойчиви врати за архивните помещения на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на зам. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение за корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение за корекция по бюджета на учебна и почивна дейност на Върховен административен съд за 2018 г. в рамките на утвърдения бюджет на Върховен административен съд за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховен административен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
„Не дава съгласие“ 
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя МФУ и 3 броя тонер касети. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г . 
33. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
34. Проект на решение за вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Смолян за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютри. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
35. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
36. Проект на решение по Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г. и корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Одитни доклади 
40. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пещера. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
41. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Смолян. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Разни 
42. Проект на решение относно промяна на сроковете за инвентаризация, съгласно ДДС № 10/28.12.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
43. Проект на решение за сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
44. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за предоставяне на леки автомобили от проведената обществена поръчка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
45. Проект на Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
46. Проект на решение за сключване на договор с „Български пощи“ ЕАД за приемане и доставка на кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
47. Проект на решение за извършване на задължителни периодични медицински прегледи за 2018 г. на членовете на Висшия съдебен съвет, на съдебните служители от дирекция „Вътрешен одит“ и администрацията на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
48. Проект на решение относно правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт, съгласно ПОИСДТВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
49. Проект на решение относно промяна на сроковете за обезценка на нефинансови дълготрайни активи, съгласно ДДС № 07/22.12.2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

50. Проект на решение за предприемане на действия по установяване границите на поземлен имот с идентификатор 65365.210.159 и площ 4068 кв.м. по КККР на гр. Сапарева баня, м-ст „Зелени преслап”. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

51. Проект на решение за поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 77 от протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 
* * * * * 
52. Предложение за отмяна на Правила за създаване на организация за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в органите на съдебната власт – следствие, прокуратура и съд, одобрени с решение по протокол № 31/26.10.2005 г. на Висшия съдебен съвет. 
Внасят: Комисия по професионална етика към Съдийската колегия и Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС 
* * * * * 
53. Проект на решение за определяне на броя и структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Работна група, определена с решение по т. 3 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 


Публикуван на:
19 ноември 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд