Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Публикувана е поканата за представяне на кандидатури за европейски главен прокурор

На 19 ноември 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз C 418 A/1 беше публикувана открита покана за представяне на кандидатури за заемане на поста на европейски главен прокурор, съобразно изискванията на чл.14 на Регламент (ЕС) 2017/1939 от 12 октомври 2017г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура.

Поканата може да бъде намерена на следния линк:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.418.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:418A:TOC

Крайният срок за регистрация на кандидатите е 14 декември 2018 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд