Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Мирослава Кацарска – Пантева – съдия в Софийски градски съд с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Мирослава Николаева Кацарска – Пантева – съдия в Софийски градски съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Колегията отхвърли предложението за предоставяне на парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

Съдия Кацарска е поощрена по предложение от и. ф. председателя на Софийска градски съд Десислава Попколева, въз основа на резултатите от  изготвен анализ и оценка на работата на съдиите в Търговско отделение, след извършена тематична проверка от ИВСС относно образуването, движението и приключването на производствата по несъстоятелност, образувани в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г.

В предложението от съдия Попколева е отбелязано, че съдиите в Търговско отделение работят в условията на прекомерна натовареност както по отношение на обема на работа, така и по отношение на сложност и разнообразие на производствата, които разглеждат. Тя сочи, че според Акта на ИВСС следва да бъде откроена бързината и прецизността в работата на съдия Кацарска по движението и администрирането на разпределените ѝ производства по несъстоятелност. Акцентирано е върху направените изводи за изключителната оперативност и експедитивност на съдия Кацарска по движението и приключването на делата по несъстоятелност, разпределени на неин доклад.

Във връзка с предложение от 10.12.2015 г. на председателя на СГС с решение по протокол № 2/20.01.2016 г., т. 7 на Пленума на ВСС съдия Кацарска е поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Съдия Попколева отбелязва в предложението си, че към настоящия момент Мирослава Кацарска запазва тенденцията, свързана с бързина и качество на постановените актове и администрирането на делата. Съдия Кацарска е командирован в СГС за периода 29.03.2010 г. до 20.10.2014 г. Тя встъпва в длъжност в СГС на 21.10.2014 г. Разглеждала е административни дела в качеството си на член-съдия на III-B състав в Административно отделение на СГС, а от 06.12.2011 г. е председател на VI-18 състав в Търговско отделение, където работи в условията на натовареност, по-висока от средната за страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд