Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия прекрати открити процедури за периодично атестиране на двама съдии, повиши на място в по-горен ранг 8 съдии, а един придоби статут на несменяемост

20 ноември 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС прекрати процедурите за периодично атестиране на Петър Георгиев Балков – съдия в Окръжен съд – Русе и Юлиян Стаменов Стаменов – съдия в Окръжен съд - Русе, открити с решения на КАК по протоколи №1/15.01.2018 г., т. С-21. и №1/15.01.2018 г., т. С-22. С измененията в ЗСВ от месец юни 2018 г. е въведена нова ал. 7 на чл. 197 ЗСВ, съгласно която не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст, каквито са съдия Балков и съдия Стаменов. В бъдеще, при възникване на необходимост може да бъде проведено извънредно атестиране, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 ЗСВ.

Съдийската колегия прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Мая Йорданова Михайлова – съдия в Софийски районен съд, която придоби статут на несменяемост на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Считано от днес, на основание чл. 234 от ЗСВ на място в по-горен ранг бяха повишени Мариана Михайлова Михайлова – съдия в Административен съд – Пловдив, Милена Маринова Несторова-Дичева – съдия в Административен съд-Пловдив, Славка Иванова Кабасанова – административен ръководител-председател на Районен съд – Чепеларе, Десислава Георгиева Петрова – съдия в Районен съд – Чепеларе, Доника Илиева Терева – съдия в Районен съд – Пловдив, Емилия Великова Дончева – съдия в Районен съд – Благоевград, Христина Валентинова Тодорова-Колева – съдия в Районен съд – Варна и Румяна Димова Христова-Ненова – съдия в Районен съд – Варна.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд