Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни и измени Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по атестирането и конкурсите

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висши съдебен съвет измени и допълни Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към нея, приети на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за съдебната власт, с решение по протокол № 18/04.10.2016 г. Правилата влизат в сила от датата на приемането им и ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

Колегията намали числения състав на КАК на 18 членове (вместо 19), от които 5-ма членове на Съдийската колегия на ВСС и 11 действащи съдии, пряко избрани от Пленума на Върховния касационен съд със специализация по материя: 5-ма съдии със специализация по гражданско право; 4-ма съдии със специализация по наказателно право и 2-ма съдии със специализация по търговско право, както и 2-ма действащи административни съдии, избрани пряко от Пленума на Върховния административен съд. Регламентирани са и критериите, на които следва да отговарят членовете на КАК избрани от действащите към момента на избора съдии - да притежават ранг или да заемат длъжност съдия във ВКС или ВАС; да не са административни ръководители или техни заместници; да нямат наложени дисциплинарни наказания; да нямат висящи дисциплинарни производства; да не навършват 65-годишна възраст по време на мандата им; да не се намират в конфликт на интереси по отношение на лица или дейности, касаещи изпълнението на функциите на комисията, както и в случай на участие в конкурс за преместване или за повишаване в длъжност, същият следва да е преминал фазата на изготвяне и обявяване на резултатите от класирането на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Изборът на председател и заместник-председател ще се извършва чрез явно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на КАК, като за всички останали случаи решенията ще се вземат по досегашния ред.

Според Правилата заседанията на комисията ще се свикват по искане на председателя или на не по-малко от трима от нейните членове, които следва да предложат и дневния ред на заседанието, който ще се съобщава не по-късно от един работен ден преди заседанието. Предвижда се преписките за атестиране да се разпределят на случаен принцип съобразно материята и при спазване на изискванията за равномерност. Членовете на Комисията, които са членове и на Съдийската колегия ще работят при натовареност от 20%. Нова разпоредба регламентира в случай, че атестираният съдия е разглеждал различен вид дела или работи в орган на съдебната власт без специализация, като членове на атестационния състав се включват членове на КАК от различна материя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд