Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи своите представители в Комисията по подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС определи Вероника Имова и Драгомир Кояджиков за включване в състава на Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури в срок до 31.12.2018 г. Препис от решението ще бъде изпратен на министъра на правосъдието.

С решение № 806 от 9 ноември 2018 г. Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да създаде Комисия по подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Комисията ще бъде в състав от седем членове, както следва: заместник-министър на правосъдието (ръководител); двама членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС); двама членове на прокурорската колегия на ВСС; директора на Националния институт на правосъдието; и преподавател от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

Комисията ще извърши подбора на кандидатите съобразно условията на чл.16 на Регламента (ЕС) 2017/1939, на Регламент No 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на работния документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори.

Желаещите да участват в подбора на кандидати за европейски прокурор могат да подадат в срок до 17:00 ч. на 30 ноември 2018 г. документи в деловодството на Министерството на правосъдието, гр. София, ул.“Славянска“ №1.

Съобщение относно подбора на кандидатите за европейски прокурор от Република България, критериите за допустимост в съответствие с чл.16, параграф 1 от Регламента за Европейската прокуратура, както и откритата покана, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз C 418 A/1 са обявени на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд