КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 20 НОЕМВРИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Атанаска Дишева, Стефан Гроздев
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,37 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
21. Предложение за попълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Внася: Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на ВСС
22. Позиция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав за обединяване производствата по д.д. № 22/2018 г. и д.д. № 14/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИСЪЕДИНЯВА дисциплинарно дело № 22/2018 г. към дисциплинарно дело № 14/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Атанас Атанасов Додов - съдия в Софийски районен съд, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 14/2017 г.
2. ОТНОСНО: Заповед № 246/11.05.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Враца, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд – Враца

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ОТМЕНЯ, наложеното със Заповед № 246/11.05.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Враца, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“, на Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд – Враца.
2.2. ПРИЛАГА Заповед № 246/11.05.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Враца, ведно с решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, към кадровото дело на съдията.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ Мирослава Николаева Кацарска - Пантева - съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия във „ВКС и ВАС“ с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
4. ОТНОСНО: Проект на решение по искане от административния ръководител - председател на Районен съд - Бяла за увеличаване щатната численост на съда с 1 (една) щатна длъжност „съдия“
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия.
5. ПРЕКРАТЯВА откритата процедура за периодично атестиране на Петър Георгиев Балков - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6. ПРЕКРАТЯВА откритата процедура за периодично атестиране на Юлиян Стаменов Стаменов - съдия в Окръжен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мая Йорданова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
7.1. Мая Йорданова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Михайлова Михайлова - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Маринова Несторова - Дичева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Славка Иванова Кабасанова - административен ръководител - председател на Районен съд - Чепеларе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Георгиева Петрова - съдия в Районен съд - Чепеларе на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Доника Илиева Тарева - съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емилия Великова Дончева - съдия в Районен съд – Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Валентинова Тодорова - Колева - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Димова Христова - Ненова - съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 35/13.11.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ПРИЕМА предложения проект на чл. 3 от Правилата.
16.2. ПРИЕМА предложението на Боряна Димитрова за редакция на чл. 5, ал. 2, както следва: " Решението за избор на председател и заместник-председател се взема с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой членове на Комисията".
16.3. ПРИЕМА предложението на Даниела Марчева за редакция на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 като текстът: " Не по-малко от 7 /седем/" се заменя с "не по-малко от 3 /три/".
16.4. ПРИЕМА предложението на Красимир Шекерджиев за редакция на предложения проект на чл. 12, ал. 4, като изразът: "от два работни дни" се заменя с "един работен ден".
16.5. ПРИЕМА редакцията на чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от Правилата по предложения проект.
16.6. ПРИЕМА редакцията на чл. 14 от Правилата по вариант 2 от предложения проект.
16.7. ПРИЕМА редакцията на чл. 15, ал. 2 от предложения проект.
16.8. ПРИЕМА изменения и допълнения на Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с направените при обсъждането редакции.
17. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за допълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на ВСС, във връзка с проведения на 14 ноември 2018 г. избор на членове на КАК от Пленума на ВКС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОПЪЛВА СЪСТАВА на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, конституиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/02.10.2018г. , доп.т. 36 и допълнен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/11.10.2018г., т. 32, с Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд – Ямбол - гражданска колегия, избран от Пленума на Върховния касационен съд.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

18. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроса за незаетите щатни длъжности „съдия“ в наказателните отделения на Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на ВСС.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

19. ОТНОСНО: Сформиране на работна група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел в Специализираната прокуратура

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за участие в Работна група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел в Специализираната прокуратура:
- Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет;
- Даниела Марчева - член на Висшия съдебен съвет;
- Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет.
20. ОТНОСНО: Определяне на членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, които да бъдат включени в състава на Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури в срок до 31 декември 2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Вероника Имова и Драгомир Кояджиков - членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за включване в състава на Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури в срок до 31 декември 2018 г.
ИЗПРАЩА препис от решението на министъра на правосъдието.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

21. ОТНОСНО: Предложение за попълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПОПЪЛВА СЪСТАВА на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, конституиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/02.10.2018г. , доп.т. 36 и допълнен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/11.10.2018г., т. 32, с Драгомир Асенов Кояджиков – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
22. ОТНОСНО: Позиция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. ПРИЕМА Позиция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
22.2. Позицията да се публикува на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет.

Закриване на заседанието – 11.50 ч. 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
20.11.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд