Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ; данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ и отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. Посочените документи ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС, като същите са одобрени с решение на Съдийската колегия по протокол № 34/06.11.2018 г. и с решение на Прокурорската колегия по протокол № 29/07.11.2018 г.

Пленумът напомни на административните ръководители на съдилищата и на съдиите да прилагат мерките, приети по протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90, а по отношение на прокуратурите бе одобрена приетата мярка, с която се препоръчва на административните ръководители на окръжните прокуратури, Софийска градска прокуратура, военно – окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура, съобразно правомощията им по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ, на всеки 6 месеца да уведомяват административните ръководители на апелативните прокуратури, за резултатите от осъществявания от тях контрол за спазване на сроковете за извършване на разследването и предприетите мерки, (административно-организационни и дисциплинарни), за ускоряване на производствата с продължителност извън рамките на разумните срокове (над 3 години). Указано е обобщената информация по апелативни райони да се изпраща във ВСС веднъж годишно.

На административните ръководители на прокуратурите бе напомнено, съобразно правомощията им по чл. 140 от ЗСВ, да извършат проверка на спрените дела и при наличие на условията на чл. 245, ал. 2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване. При осъществяване на правомощията по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ административните ръководители на съответните прокуратури да съобразят и изпълнението на задължението по чл. 22, ал. 2 от НПК за приключване на разследването в разумен срок.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд