Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции на бюджета на органите на съдебната власт

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на 14 съдилища за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както и на Окръжен съд – Русе за за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

Утвърдени бяха вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г. за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет, както и за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии.

С решение на Пленума на ВСС бе утвърдена корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г., както и за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Увеличени бяха бюджетите на Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Исперих, Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Велико Търново, Софийски градски съд, Районен съд – Силистра, Районен съд – Кюстендил, Административен съд – Видин, за да се осигурят средства за текущи разходи до края на годината. На Районен съд – Ловеч бяха предоставени средства за изработка, доставка и монтаж на пожароустойчиви врати за архивните помещения на съда. Бюджетите на  Апелативен съд – София, Военен съд – Пловдив, Районен съд – Разлог, Окръжен съд – Велико Търново бяха увеличени с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели  до края на годината.

Увеличен бе и бюджетът на Окръжен съд – Бургас с 6 933 лв. за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на Съдебната палата. Чрез вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд – Смолян бяха осигурени средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.

Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт за закупуване на климатици за съдебна зала и сървърно помещение в Районен съд – Ихтиман и Районен съд – Каварна; за закупуване на сървър и UPS-и в Районен съд – Ботевград и Районен съд – Панагюрище.

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт, както и за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

С решение от днес бяха утвърдени промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г. с размера на получените трансфери през третото тримесечие на 2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, във връзка със сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, Дирекция „Бюро по труда“ по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“.

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на петима съдии за м. октомври 2018 г. бе намален бюджета на ВАС за 2018 г. и съответно увеличен бюджета на Административен съд – София-град. На същото основание, с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в трудовите възнаграждения на командировани съдии бюджетът на Окръжен съд - Пловдив бе увеличен за сметка на намалените бюджетите на Апелативен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив; бюджета на Районен съд – Дупница бе увеличен за сметка на намалените бюджети на СРС и Административен съд – София-град; бюджета на Районен съд Плевен бе увеличен за сметка на бюджета на СРС, на Районен съд – Свищов бе увеличен за сметка на бюджета на СРС, а на Районен съд – Силистра бе увеличен за сметка на Административен съд - Силистра.

Пленумът не даде съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Силистра за закупуване на 3 броя многофункционални устройства и тонер касети, поради липса на достатъчна обосновка в искането на председателя на Районен съд – Силистра за необходимостта от предоставянето на средства за исканата техника.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд