Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съвет реши да бъде изплатено допълнително трудово възнаграждение до 43.5%

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да бъде изплатено допълнително трудово възнаграждение  до 43.5%. Средствата в размер на 9 435 210 лв. са реализирани икономии по бюджета на Висшият съдебен съвет от  издръжка, ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи. Софийски районен съд е единствен от органите на съдебната власт, който е върнал средства в бюджета на съдебната власт.

На основание чл. 11, ал. 13 и чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси Пленумът на ВСС даде съгласие за извършване на корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по параграф „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение 43.5% от основната заплата плюс ранг е еднакъв за всички органи на съдебната власт,  ВСС, ИВСС и НИП. Конкретният размер на ДТВ ще се определя по преценка на  административните ръководители, съобразно приетите днес Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения. Според тях при наличие на финансови средства по параграф „Заплати“ по бюджетите на органите на съдебната власт и неизползвани наличности от предходната година по бюджета на съдебната власт, след изплащане на всички задължения, административните ръководители, магистратите, съдебните и прокурорските помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите в ИВСС, служителите на НИП и съдебните служители в тези органи, могат да бъдат стимулирани за постигнати резултати.

Пленумът даде съгласие административните ръководител на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7 във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, като посоченият процент на общия размер на средствата определени по органи на съдебната власт не следва да се надвишава.

Пленумът на ВСС указа на органите на съдебната власт, които не са се съобразили с решението му по протокол № 25/18.10.2018 г., т. 23 и са изплатили суми за очила над препоръчания размер до 150 лв. да намалят размера на ДТВ пропорционално за всеки магистрат и служител.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд