Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС промени и допълни счетоводната политика на съдебната власт във връзка с новите срокове за извършване на инвентаризация на бюджетните организации, в сила от 01.01.2018 г.

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет промени и допълни счетоводната политика на съдебната власт във връзка с определяне на нови срокове за извършване на инвентаризация на бюджетните организации, които влизат в сила от 01.01.2018 г. с указание ДДС № 10/28.12.2017 г. на министъра на финансите.

Считано от 01.01.2018 г. недвижимите имоти на съдебната власт ще се инвентаризират най-малко веднъж на три години, а последната инвентаризация на всички активи и пасиви в съдебната система е със срок към 31.12.2017 г.

В съответствие с указанието на Министерство на финансите се препоръчва в максимална степен да се унифицира прилагането на подходите за стъпаловидно инвентаризиране, като процеса на инвентаризацията е подробно описан в счетоводната политика на съдебната система. Тя предвижда дълготрайните материални и нематериални активи, и активи в употреба, изписани като разход се инвентаризират най-малко веднъж на две години, като се допуска и подход на стъпаловидно прилагане на процедурите за такива активи.

Във Висшия съдебен съвет ще бъде извършена стъпаловидно инвентаризация, както следва:

         - книгите в библиотеките – най-малко веднъж на пет години;

         - материалните запаси, останалите активи и пасиви – най-малко веднъж в годината.

Допуска се бюджетните организации в системата на съдебната власт по решение на ръководството да прилагат и по-кратки срокове на инвентаризация.

Възприетият стойностен праг на същественост от 1000 лв. се отнася и за безвъзмездно придобиваните активи от други предприятия, както и за активите по сметки „Чужди дълготрайни активи“ и „Чужди материални запаси“. В случай когато обект на прехвърляне са балансово признати активи от прехвърлителя, но са под прага на същественост на съдебната система, тези активи първоначално се зареждат балансово от органа на съдебната власт и впоследствие се изписват, като при необходимост този актив се завежда задбалансово.

С решение от днес, Пленумът на ВСС промени сроковете за обезценка на нефинансови дълготрайни активи във връзка с новите срокове, които влизат в сила от 2018 г., с указание ДДС № 7/22.12.2017 г. на министъра на финансите. Според тях бюджетните организации могат да извършват най-малко веднъж на три години преглед за обезценка на нефинансовите дълготрайни активи по реда на т. 16.24 и 36.1 от ДДС № 20/2014 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд