Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище във връзка с проект на решение на Министерски съвет за отнемане поради отпаднала нужда от ВСС правото на управление върху имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище във връзка с проект на решение на Министерски съвет за отнемане поради отпаднала нужда от ВСС правото на управление върху имот – публична държавна собственост, като се предлага прецизиране на текста във връзка с чл. 130а, ал. 2, т. 6 от КРБ, според който управлението на недвижимите имоти на съдебната власт се предоставя на пленума на ВСС.

С решение на Пленума по протокол № 12/26.04.2018 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството е уведомен за наличието на отпаднала необходимост за съдебната власт от самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. Благоевград и е започната процедура по отнемане на имота по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост. В проекта на акт на Министерски съвет се предвижда правото на управление върху имота – публична държавна собственост да се отнеме, поради отпаднала нужда, от ВСС и същият по силата на чл. 18, ал. 1 от ЗДС да премине в управление на областния управител на област Благоевград.

В изразеното от Пленума на ВСС становище се предлага промяна в наименованието на проекта на РМС, с цел прецизираното му, като на основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на република България и чл. 387 от ЗСВ придобие следната редакция „Решение № …../….2018 г. за отнемане поради отпаднала необходимост от Пленума на ВСС правото на управление върху имот – публична държавна собственост“.

Предлага се още в правните основания на проекта на Решение на Министерски съвет след чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост да се добави „във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗДС“, като се уточни, че се отнема „поради отпаднала необходимост от Пленума на ВСС правото на управление върху имот….“, както и по т. 2 текстът да се измени по следния начин „Пленумът на ВСС и областния управителна област Благоевград да организират предаването и приемането на имота по т. 1 в едномесечен срок с протокол“.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на министър на регионалното развитие и благоустройството в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд