ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
28 ноември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

 1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 3/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Дисциплинарен състав 
2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
3. Проект на решение по заповед и.д.административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Илиана Димитрова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

4. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение за отмяна на решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/21.11.2018, т. 13. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на длъжността „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение за обявяване на конкурс за преместване и заемане на длъжността „следовател” в Следствения отдел в Специализираната прокуратура 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за поощряване на Снежанка Христова Копчева - прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по заявлението на Снежанка Христова Копчева за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение за предварително атестиране на Стефан Радев Радев - прокурор в Районна прокуратура - Варна (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Варна). 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура - Карлово. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение за периодично атестиране на Нина Светославова Вълчева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Монтана. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение за извънредно атестиране на Димитрия Павлова Ганчева - прокурор в Окръжна прокуратура - Пазарджик, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. 3.2. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение за извънредно атестиране на Антоанета Георгиева Чакърова - прокурор в Апелативна прокуратура - Велико Търново, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. 3.2. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение за извънредно атестиране на Емилия Ангелова Станинска - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 23/19.06.2018 г., т. 3.2. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложението на Мария Енева Йорданова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Стара Загора, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за повишаване на Александър Константинов Атанасов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ 


Публикуван на :
22 ноември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд