КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 НОЕМВРИ 2018 г.
 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА: Атанаска Дишева
(На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет)
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет)
Откриване на заседанието – 09.38 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Връчване отличията на съдии, поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков връчиха на поканените поощрени съдии лични почетни знаци, както следва:
1. Диана Атанасова Хитова – съдия във Върховния касационен съд, с решение по Протокол № 25/24.07.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „служебна благодарност и грамота“;
2. Светла Тотева Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево, с решение по Протокол № 28/25.09.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“;
3. Серафимка Тодорова Мадолева – съдия в Административен съд – Благоевград, с решение по Протокол № 28/25.09.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“;
4. Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд, с решение по Протокол № 28/25.09.2018 г. на Съдийската колегия поощрен с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”;
5. Мариана Господинова Костова – съдия във Върховния касационен съд, с решение по Протокол № 29/02.10.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“;
6. Жанин Пенчева Силдарева – съдия във Върховния касационен съд, с решение по Протокол № 31/23.10.2018 г. на Съдийската колегия, поощрена с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“ (поканена, не се явява);
7. Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрен с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“;
8. Елица Мичева Райковска – съдия в Административен съд – София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен";
9. Мария Велкова Николова – съдия в Административен съд - София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен;
10. Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд - София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“;
11. Весела Начова Цанкова-Гроздинска – съдия в Административен съд - София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен";
12. Луиза Ивайлова Павлова-Христова – съдия в Административен съд - София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен";
13. Славина Любенова Владова – съдия в Административен съд - София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрена с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен";
14. Владимир Иванов Николов – съдия в Административен съд - София-град, с решение по Протокол № 34/06.11.2018 г. на Съдийската колегия поощрен с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Софийски градски съд
Кандидати:
– Алексей Боянов Трифонов – съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 30/11.10.2018 г., комплексна оценка „Много добра“);
– Евгени Димитров Георгиев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 4/30.01.2018 г., комплексна оценка „Много добра")

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване при резултат:
За Алексей Боянов Трифонов – 9 гласа
За Евгени Димитров Георгиев – 4 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Алексей Боянов Трифонов – съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител - председател“ на Софийски градски съд, с ранг „ съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т.15, Росица Генадиева Тодорова - Газибарова – административен ръководител –председател на Районен съд – Елин Пелин, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Елин Пелин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 29.11.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативния специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС.
5. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
5.1.1. Административен ръководител – председател на Административен съд - Варна - свободна длъжност;
5.1.2. Административен ръководител – председател на Административен съд - Благоевград – изтичащ мандат;
5.1.3. Административен ръководител – председател на Апелативен съд - Варна – изтичащ мандат;
5.1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд - Видин – изтичащ мандат;
5.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд - Кула – изтичащ мандат;
5.1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд - Момчилград – изтичащ мандат;
5.1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд - Силистра – изтичащ мандат.
5.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
5.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6. ОТНОСНО: Проект на решение по мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 3 (три) длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд - гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. Не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да опорочават конкурсната процедура.
6.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Емилия Георгиева Донкова - Найчева – заместник на административния ръководител - заместник - председател на Окръжен съд - София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Филип Владимиров Владимиров – съдия в Окръжен съд - София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Розинела Тодорова Янчева – съдия в Софийски градски съд, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданка колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.5. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд ¬– гражданска колегия, както следва: Десислава Любомирова Попколева, Таня Калоянова Орешарова – Банкова, Мария Иванова Христова, Милена Рангелова Даскалова, Валентин Димитров Бойкинов, Златка Николова Чолева, Жаклин Димитрова Петрова – Комитова, Хрипсиме Киркор Мъгърдичян, Ралица Борисова Димитрова, Стела Борисова Кацарова, Николай Енчев Енчев, Нина Стойчева Янакиева, Катерина Делчева Енчева, Здравка Ангелова Иванова – Рогачева, Цветко Аспарухов Лазаров, Мариана Мавродиева Мавродиева, Мариана Радева Христова, Десислава Борисова Николова, Георги Иванов Иванов, Мария Янкова Иванова – Вранеску, Божана Костадинова Желязкова, Бисера Боянова Максимова – Иванова, Величка Симеонова Борилова, Елица Йорданова Стоянова, Рени Христова Коджабашева, Светлана Кирилова Цанкова, Елена Николаева Стойчева-Андреева, Венета Стоянова Георгиева и Атанас Симеонов Иванов.
6.6. ВЪЗЛАГА на повишените съдии ДА ИЗГОТВЯТ съдебните актове по обявените за решаване дела.
7. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за второ класиране по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия, съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. (oбн. ДВ бр. 57/22.07.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.), Светослав Василев Василев - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
7.2. ВЪЗЛАГА на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
8. ОТНОСНО: Молба от Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд за отмяна на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 28/25.09.2018 г. за спиране на производството за назначаването й по реда на чл. 193 ал. 6 от ЗСВ в Софийски градски съд – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОСТАВЯ без разглеждане искането за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 28/25.09.2018 г., т. 8.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
9. Оставя без уважение молбата на Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд – Костинброд, за прекратяване на откритата, с решение на КАК-СК по Протокол № 23/09.07.2018 г., т. 3.3, процедура за извънредно атестиране.
10. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мариета Христова Райкова - Пашова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариета Христова Райкова - Пашова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11. Не открива процедура по периодично атестиране на Доротея Енчева Иванова - съдия в Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Яница Събчева Събева - Ченалова - съдия в Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Снежина Колева Георгиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ана Иванова Илиева - съдия в Районен съд – Плевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Венелинов Ставрев - съдия в Районен съд – Габрово, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

16. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, и.ф. национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT), проведено на 5-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, и.ф. национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT), проведено на 5-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия.
16.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 16.1 на Интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела/ Доклади от международни участия на членове на мрежата.
17. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет, съдържащо въпроси към председателя на Върховния касационен съд
Поради напускане на заседанието от председателя на Върховния касационен съд се прочетоха поставените към него въпроси от 10 членове на Съдийската колегия.


Закриване на заседанието – 15.50 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
28.11.2018 г.

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд