ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
3 декември 2018 г. от 15.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестирането и конкурсите 
2. Становище от Главния прокурор относно предложение за броя и видовете длъжности на съдебните служители в администрациите на окръжните прокуратури и районните прокуратури, в чиито район предстои да бъдат разкрити териториални отделения, считано от 01.01.2019 г. 
Внася: Комисия „Съдебна администрация” 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 


Публикуван на:
28 ноември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд