ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 6 декември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Проект на решение по предложение от Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на районните прокуратури по реда на
чл. 194 от ЗСВ.
Внася: Прокурорската колегия на ВСС

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
3. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия по обявения с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2017 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командированите магистрат и съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за хонорари на вещи лица и процесуални представители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за авансово плащане на природен газ за отопление за м. януари 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик да бъде намален бюджета на съда със сумата, отпусната за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за прехвърляне на предоставените средства за текущ ремонт на помещенията, за усвояване през 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за авариен ремонт на пиролизен котел на твърдо гориво.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, СБКО и облекло.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и плащания на съдебни заседатели и СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и облекло.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен държавен съдебен изпълнител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими суми за природен газ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя външни преносими твърди дискове.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. Операционна система Microsoft Windows 10 Pro.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър и операционна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
39. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение за корекции по бюджета на Върховния касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
45. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение за извършване на задължителни периодични медицински прегледи за 2018 г. на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от дирекция „Вътрешен одит“ и администрацията на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за предоставяне на леки автомобили от проведената обществена поръчка .
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение относно доставка на офис мебели за обзавеждане на нови и съществуващи работни места във ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

49. Проект за извънсъдебна спогодба по гр.д. № 42991/2018 г. по описа на Софийски районен съд, II гражданско отделение, 59-ти състав и упълномощаване на процесуален представител на Висшия съдебен съвет за сключване на извънсъдебна спогодба.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

50. Проект на решение за командироване на представител от администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в заседания на експертните и работни групи по ELI и ECLI на работна група „Електронно правосъдие”, които ще се проведат в периода 13-14 декември 2018 г., в
гр. Брюксел.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
* * * * *
51. Утвърждаване и внедряване на „Стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на приетия стандарт и контрол по изпълнението му”, изготвен в изпълнение на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работа им”.
Внася: Калина Чапкънова – член на ВСС и ръководител на проект
* * * * *
52. Проект на решение по предложение за допълване на решение по протокол № 30, т. 2 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 03.10.2018 г.
Внася: Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет
* * * * *
53. Искане за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд по повод извършена проверка, възложена от председателя на Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 


Публикуван на:
30 ноември 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд