ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
5 декември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/23.05.2018 г., (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2018 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Проект на решение по заявлението на Емил Петков Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за поощряване на Иван Василев Йотов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по заявлението на Иван Василев Йотов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Искренна Димитрова Величкова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по молбата на Искренна Димитрова Величкова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Ямбол за поощряване на Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол, с отличие „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по молбата на Митко Димов Митев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Ямбол, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за предварително атестиране на Живка Павлова Мангърова - прокурор в Районна прокуратура - Айтос.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решене за предварително атестиране на Иван Лилов Илевски - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за предварително атестиране на Радослав Георгиев Воруков - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за предварително атестиране на Евгений Владимиров Милев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за предварително атестиране на Витан Георгиев Танев - прокурор в Районна прокуратура - Ихтиман.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решене за предварително атестиране на Теодора Йонкова Йонова - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за предварително атестиране на Лилия Ангелова Кариева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Чавдар Александров Шолев - прокурор в Районна прокуратура - Троян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Перник.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за периодично атестиране на Калоян Минчев Димитров - административен ръководител на Районна прокуратура - Асеновград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за периодично атестиране на Виолета Манолова Радева - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за периодично атестиране на Атанас Костадинов Христов - прокурор в Районна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за периодично атестиране на Николай Йорданов Попов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Красимира Спасова Нейчева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за извънредно атестиране на Янка Стоянова Гочева - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за извънредно атестиране на Даниела Пенева Славкова - прокурор в Районна прокуратура – Раднево, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 14/24.04.2018 г., т. 2.3.2.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за извънредно атестиране на Стойко Иванов Иванов - административен ръководител на Районна прокуратура - Елхово, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 14/24.04.2018 г., т. 2.2.2.3.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложение от Ралица Вълкова Драганова - прокурор в Районна прокуратура - Русе, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Враца за повишаване на Елена Валериева Станева - Кирова - прокурор в Районна прокуратура – Враца, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив за повишаване на лейтенант Христо Атанасов Анчев - заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ 


Публикуван на :
3 декември 2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд