Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира по реда на чл. 194 от ЗСВ щатната численост на районните прокуратури, които ще бъдат закрити от 01.01.2019 г.

3 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да извърши кадрови промени по щата на районните прокуратури в системата на Прокуратурата на Република България по отношение на заетите магистратски длъжности в районните прокуратури, които ще бъдат закрити от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г., да съкрати 10 заети щатни длъжности „прокурор“ и 7 щатни длъжности „административен ръководител - районен прокурор“ в 11-те районни прокуратури, като бъдат разкрити съответeн брой длъжности в районните прокуратури, към които се разкриват териториалните отделения. Считано от същата дата, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ прокурорите и административните ръководители ще бъдат преназначени на  новоразкритите длъжности „прокурор“.

С решение от днес, Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС на предстоящото му заседание на 06.12.2018 г., както следва:

         - да съкрати по една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Белоградчик и Районна прокуратура – Кула и съответно да разкрие две длъжности в Районна прокуратура – Видин;

         - да съкрати по една щатна длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дряново и Районна прокуратура – Трявна, както и една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Трявна и да разкрие три щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово;

         - да съкрати две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Тервел и да разкрие две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич;

         - да съкрати една щатна длъжност „административен ръководител- районен прокурор“ и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ардино и да разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали;

         - да съкрати една щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Брезник и Районна прокуратура – Трън, както и по една щатна длъжност „прокурор“ от двете прокуратури и да разкрие четири щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

         - да съкрати една щатна длъжност „административен ръководител- районен прокурор“ на Районна прокуратура – Чепеларе и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мадан и да разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян;

         - съкрати една щатна длъжност „административен ръководител- районен прокурор“ и една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Тополовград и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол.

         Административният ръководител на районна прокуратура – Чепеларе Вихра Къдринска е подала молба за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в Районна прокуратура - Пловдив.

         По предложение на Прокурорската колегия за оптимизиране структурата на районните прокуратури Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 21/19.07.2018 г., считано от 01.01.2019 г. закри районните прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград като разкри териториални отделения към районните прокуратури със седалище в областния град, както следва:

         1. Териториално отделение в гр. Белоградчик към Районна прокуратура – Видин.

         2. Териториално отделение в гр. Кула към Районна прокуратура – Видин;

         3. Териториално отделение в гр. Дряново към Районна прокуратура – Габрово;

         4. Териториално отделение в гр. Трявна към Районна прокуратура – Габрово;

         5. Териториално отделение в гр. Тервел към Районна прокуратура – Добрич;

         6. Териториално отделение в гр. Ардино към Районна прокуратура – Кърджали;

         7. Териториално отделение в гр. Брезник към Районна прокуратура – Перник;

         8. Териториално отделение в гр. Трън към Районна прокуратура – Перник;

         9. Териториално отделение в гр. Мадан към Районна прокуратура – Смолян;

         10. Териториално отделение в гр. Чепеларе към Районна прокуратура – Смолян;

         11. Териториално отделение в гр. Тополовград към Районна прокуратура – Ямбол.

         Определени бяха и съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град, както следва: РП Видин, РП Габрово, РП Добрич, РП Кърджали, РП Перник, РП Смолян, РП Ямбол.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд