Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи броя и видовете на длъжностите на съдебните служители в администрациите на окръжните прокуратури и районните прокуратури, в чиито район предстои да бъдат разкрити териториални отделения от 2019 г.

3 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след обсъждане на становище от главния прокурор на Република България относно предложение за броя и видовете длъжности на съдебните служители в администрациите на окръжните прокуратури и районните прокуратури, в чиито район предстои да бъдат разкрити териториални отделения, считано от 01.01.2019 г. и становище от директора на дирекция „Правна“ в АВСС взе принципно решение за уреждане на трудовите правоотношения със съдебните служители от подлежащите на закриване районни прокуратури при условията на реорганизация на дейности по смисъла на чл. 123, ал. 1, т. 3 и т. 7 от КТ.

Прокурорската колегия на ВСС определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, броя и видовете длъжности за съдебни служители в Окръжна прокуратура - Видин, Районна прокуратура – Видин, Окръжна прокуратура - Габрово, Районна прокуратура – Габрово, Окръжна прокуратура - Добрич, Районна прокуратура – Добрич, Окръжна прокуратура - Кърджали, Районна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура -Перник, Районна прокуратура – Перник, Окръжна прокуратура – Смолян, Смолян, Районна прокуратура – Смолян, Окръжна прокуратура - Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, считано от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на районните и окръжните прокуратури – Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол да предприемат необходимите действия за изменение на трудовите правоотношения със съдебните служители от закритите районни прокуратури, на основание чл. 359 от ЗСВ, по предвидения ред в чл. 123, ал. 1, т. 3 и т. 7 КТ.

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд