Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
 

Във връзка с насрочения за 8 декември 2018 г. (събота) писмен изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 14/08.05.2018 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се уведомяват всички допуснати кандидати, че писменият изпит ще се проведе от 09:00 ч. в сградата на Софийския университет, Централен корпус, Северно крило, етаж 4, Аудитория 292. Влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се осъществява само откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като влизането на автомобили не е позволено.

Кандидатите ще се допускат в залата след 7:45 ч., след представяне на лична карта, входящ номер и полагане на подпис в присъствен списък.

Редът и условията за провеждане на писмения изпит са регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.).

Съгласно Наредбата, в изпитната зала НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явилите се на изпита следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин, непозволяващ ползването ѝ.

Организаторите по провеждането на конкурса нямат ангажимент за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически устройства.

Пропускателният режим се осъществява от Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд