Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра за втори мандат Иван Калибацев за председател на Районен съд – Пловдив

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Иван Георгиев Калибацев за административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив.

Съдия Калибацев има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е младши съдия в Окръжен съд – Русе от 22.01.2004 г. до 05.07.2004 г.; младши съдия в Окръжен съд – Пловдив от 05.07.2004 г. до 01.06.2005 г.; съдия в Районен съд – Пловдив от 01.06.2005 г. до 15.07.2009 г.; административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград от 15.07.2009 г. до 15.07.2013 г.; административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив от 15.07.2013 г. до 15.07.2018 г. и съдия в Районен съд – Пловдив от 16.07.2018 г. и към настоящия момент.

Пред Съдийската колегия съдия Калибацев отчете изпълнението на заложените цели в предходната му концепция и установените добри практики през управленския му мандат в периода 2013-2018 г.: създаване на електронни досиета на делата; въвеждане на сървър за отдалечен достъп до деловодната програма; актуализиране на интернет страницата на съда и съставяне на софтуер за търсене на дела по специфични критерии; популяризиране на дейността на съда и връзки с други институции; въвеждане на ПОС-терминали за заплащане на държавни такси и програма за обработване и регистриране на плащанията през тези терминали; въвеждане на софтуер, следящ процесуалните срокове по делата, въвеждане на софтуер за призоваване на страните и адвокатите на електронна поща.

Съдия Калибацев акцентира върху адекватните и бързи управленски решения, както и осигуряването на добри работни условия за съдиите и съдебните служители като посочи, че не е успял да осъществи ремонт на най-голямата зала в съда, която е на две нива.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът подчертава, че единственият правилен подход за доброто функциониране на съда, който се отличава с висока натовареност и намален състав е продължаване на политиката на управление на бюджетните средства и човешкия ресурс, като се предприемат действия за запълване на свободните съдийски щатове чрез конкурси за преместване в длъжност и първоначално назначаване.

За подобряване на работната среда на съдиите и служителите се предвижда да продължи изграждането на виртуалната среда в компютърната мрежа на Районен съд – Пловдив, както и изграждане на работни съдийски места в съдебните зали, което съществено ще подпомогне работата на съдиите в ежедневните им заседания и ще им даде достъп до собствената им база данни и файлове, както и достъп до специализирания деловоден и юридически софтуер. Като е необходимост се сочи и изграждането на файлов и принт сървър към виртуалната компютърна среда.

Според съдия Калибацев със създаването на файлов сървъв ще се премине към по-високо ниво на организация на съхраняваните в компютърната мрежа файлове, което ще се отрази на по-доброто администриране на наличното дисково пространство.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на колегията Цветинка Пашкунова, представляващият ВСС Боян Магдалинчев, Атанаска Дишева,  председателят на ВКС Лозан Панов и Севдалин Мавров за продължаващата работата по изграждане на виртуална среда и рисковете от загуба на информация; възможността за внедряването ѝ в органите на съдебната власт; включването на финансирането на строително-ремонтите дейности през предходния мандат в бюджетните разчети на Районен съд – Пловдив; причините за да не е извършена реконструкцията и преустройството на две нива на голямата зала в Съдебната палата в гр. Пловдив; нерешените проблеми в предходния управленски мандат и възможността от изчерпване на административния му капацитет като ръководител.

Кандидатурата на съдия Калибацев бе подкрепена от Боряна Димитрова, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Боян Магдалинчев, които се аргументираха с постигнатите резултати в първия му мандат; богатия административен опит, успешното ръководство на човешките кадри и управлението на бюджета; ясната му визия и конкретни цели; получената пълната подкрепа от колегите му; индивидуалният стил на работа и постигнатите резултати в предоставянето на електронни услуги.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд