Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Производството по дисциплинарно дело № 4/2017 г. по описа на ВСС, бе прекратено поради влязло в сила решение на Съдийската колегия, с което дисциплинарно привлеченото лице е дисциплинарно освободено от длъжност „съдия“

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 4/2017 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на Съдийската колегия, прието по протокол № 17/25.04.2017 г., с което на Никола Николов Попов е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност „съдия“.

Решението на Съдийската колегия подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд