Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Златинка Николова Иванова – заместник председател на Апелативен съд – Бургас с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ Златинка Николова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Апелативен съд – Бургас с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Иванова е поощрена по предложение от Деница Вълкова - председател на Апелативен съд – Бургас. Посочено е, че Златинка Иванова има над 37 години стаж като съдия заемайки последователно следните длъжности: стажант-съдия и младши съдия, нотариус и районен съдия при Районен съд – Бургас, съдия в Окръжен съд – Бургас. В Апелативен съд – Бургас е от 2001 г., като на длъжността заместник-председател на гражданско отделение има над 14 години стаж и винаги е работила при 100% натовареност.

В предложението за поощряване на съдия Иванова е посочено, че тя притежава много добра професионална подготовка, добросъвестно, коректно и отговорно изпълнява служебните си задължения. В качеството си на ръководител гражданско отделение през годините е показала способност за работа в екип и отлични комуникативни умения, създала е оптимална организация на работа и добър колегиален микроклимат, които допринасят за добрите резултати на отделението.

По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Иванова е поощрена от ВСС с отличие „Служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

С решение от днес, Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Златинка Николова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, считано от 23.12.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд